Th谩ng Ba 21, 2019

Ph貌ng kh谩m 膽么ng y Ho脿ng Nam: N啤i th岷痯 s谩ng 瓢峄沜 m啤 l脿m m岷

Ph貌ng kh谩m 膽么ng y Ho脿ng Nam: N啤i th岷痯 s谩ng 瓢峄沜 m啤 l脿m m岷 Ng脿y nay [鈥
Th谩ng Ch铆n 29, 2018

C谩c tri峄噓 ch峄﹏g tho谩i h贸a kh峄沺 d峄 nh岷璶 bi岷縯 nh岷

Tho谩i h贸a kh峄沺 l脿 c膬n b峄噉h xu岷 hi峄噉 峄 膽峄 m峄峣 l峄゛ tu峄昳, nh瓢ng th瓢峄漬g [鈥
Th谩ng Ch铆n 29, 2018

Tri峄噓 ch峄﹏g v脿 膽i峄乽 tr峄 tho谩t v峄 膽末a 膽峄噈 c峄 hi峄噓 qu岷

Tho谩t v峄 膽末a 膽峄噈 c峄 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g d岷g b峄噉h tho谩t v峄 膽末a 膽峄噈 [鈥
Th谩ng Ch铆n 28, 2018

Huy岷縯 谩p cao – Tri峄噓 ch峄﹏g, nguy锚n nh芒n v脿 膽i峄乽 tr峄

Cao huy岷縯 谩p 膽瓢峄 coi l脿 鈥渒岷 gi岷縯 ng瓢峄漣 th岷 l岷穘g鈥 v矛 b峄噉h kh么ng bi峄僽 [鈥
Th谩ng Ch铆n 28, 2018

Ch峄痑 b峄噉h tr末 b岷眓g c谩c b脿i thu峄慶 膼么ng y 膽啤n gi岷

B峄噉h tr末 l脿 g矛? B峄噉h tr末 l脿 b峄噉h l媒 ph峄 bi岷縩 v脿 g芒y 岷h h瓢峄焠g [鈥
Th谩ng Ch铆n 28, 2018

B峄 kinh nguy峄噒 kh么ng 膽峄乽 – ph岷 l脿m sao?

Kinh nguy峄噒 kh么ng 膽峄乽 l脿 hi峄噉 t瓢峄g kh谩 ph峄 bi岷縩 峄 n峄 gi峄沬, g芒y ra [鈥
Th谩ng Ch铆n 25, 2018

Nguy锚n nh芒n v脿 tri峄噓 ch峄﹏g vi锚m kh峄沺 d岷g th岷

15-20% d芒n s峄 Vi峄噒 Nam c贸 c谩c tri峄噓 ch峄﹏g vi锚m kh峄沺 d岷g th岷. Trong 膽贸 [鈥
Th谩ng Ch铆n 24, 2018

L峄漣 khuy锚n d脿nh cho ng瓢峄漣 b峄 huy岷縯 谩p th岷

Huy岷縯 谩p th岷 l脿 b峄噉h m脿 nhi峄乽 ng瓢峄漣 g岷穚 ph岷, g芒y ra nh峄痭g c啤n 膽au [鈥
Th谩ng Ch铆n 24, 2018

Ki岷縩 th峄ヽ li锚n quan 膽岷縩 vi锚m c峄檛 s峄憂g d铆nh kh峄沺

B峄噉h vi锚m c峄檛 s峄憂g d铆nh kh峄沺 xu岷 hi峄噉 do c谩c kh峄沺 峄 x瓢啤ng ch岷璾, c峄檛 [鈥
Th谩ng Ch铆n 22, 2018

B岷璽 m铆 c谩c c谩ch ch峄痑 ch岷璵 kinh 膽啤n gi岷

Ng脿y 鈥溎懨╪ 膽峄忊 膽岷縩 mu峄檔 (ch岷璵 kinh) khi岷縩 nhi峄乽 ph峄 n峄 lo l岷痭g m矛nh 膽ang [鈥
Th谩ng Ch铆n 22, 2018

Ch峄痑 vi锚m 膽岷 tr脿ng d峄﹖ 膽i峄僲 b岷眓g c谩c b脿i thu峄慶 膽么ng y

Vi锚m 膽岷 tr脿ng l脿 c膬n b峄噉h ph峄 bi岷縩 nhi峄乽 ng瓢峄漣 m岷痗 ph岷. 峄 giai 膽o岷 [鈥
Th谩ng Ch铆n 20, 2018

C谩c b脿i thu峄慶 ch峄痑 膽au d岷 d脿y 膽啤n gi岷 v脿 hi峄噓 qu岷

Cu峄檆 s峄憂g hi峄噉 膽岷 b岷璶 r峄檔, bon chen 鈥 khi岷縩 ch煤ng ta ai c农ng ph岷 [鈥